قسمتهایی از نهمین کارگاه سخنرانی و فن بیان

قسمتهایی از نهمین کارگاه سخنرانی و فن بیان

 

 

نظر یکی از عزیزان شرکت کننده در کارگاههای آموزشی2

نظر یکی از عزیزان شرکت کننده در کارگاههای آموزشی1

قسمتهایی از دومین کارگاه متقاعد سازی و نفوذ در دیگران