هفتمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
1 تیر جمعه24 ساعت10الی 14690 هزار تومان10 نفر20
0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

هفتمین کارگاه هوش کلامی

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
26 اردیبهشت چهارشنبه4 ساعت16 الی 2039 هزار تومان20 نفر7
0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

شانزدهمین کارگاه سخنرانی و فن بیان

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
2 خردادچهارشنبه4 ساعت16 الی 2039 هزار تومان20 نفر6
0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

سومین کارگاه سبقت در مذاکره

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
9 خردادچهارشنبه4 ساعت16 الی 2039هزار تومان20 نفر4
0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

هفتمین کارگاه متقاعد سازی و نفوذ

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
26 اردیبهشتچهارشنبه4 ساعت16 الی 2039هزار تومان20 نفر5
0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

ششمین دوره جامع سخنرانی و فن بیان

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
21 اردیبهشتجمعه24 ساعت10الی 14690 هزار تومان10 نفر20

ششمین کارگاه هوش کلامی

تاریخروزمدتشروع و پایانمبلغظرفیتعدد رویداد
19 اردیبهشت چهارشنبه4 ساعت16 الی 2039 هزار تومان20 نفر7

گزارش فعالیت ها

چهاردهمین کارگاه فن بیان و سخنرانی

/
گزارش کارگاه چهاردهم فن بیان و سخنرانی : این کارگاه در تاریخ 29/1/97 …