چگونه دیگران را در مقابل خواسته هایمان متقاعد سازیم؟

/
متتقاعد کردن دیگران خودش به نوعی یک هنر است. بدین منظور که شما ب…

اصول متقاعد سازی-تایید اجتماعی

/
در این مقاله در نظر دارم به صورت ساده و خلاصه به اصل تایید اجتماعی…

اصول متقاعد سازی - الگوی ذهنی

/
اصول متقاعد سازی - الگوی ذهنی شرکتهای بزرگ و برندها همیشه در حال  ا…